Výzkum Centra pro otázky životního prostředí v rámci tohoto mezioborového projektu se týká interakcí mezi lidskou společností a nejrůznějšími aspekty životního prostředí. Velmi hrubě lze tyto aspekty rozdělit do tří okruhů problémů. První z nich je analýza lidské společnosti jako transformační jednotky hmoty a energie navazující na tok látek a energie v přírodních ekosystémech, dále studium vztahu mezi životním prostředím a blahobytem člověka, a to v obou směrech, jak dopadu životního prostředí na ekonomiku a blahobyt lidské společnosti, tak dopadů individuální a společenské spotřeby na přírodní systém. V neposlední řadě se zabýváme otázkami možného ovlivnění chování lidské společnosti za účelem minimalizace negativních dopadů lidských aktivit na životní prostředí a udržitelného užívání přírodních zdrojů.

Cílem tohoto projektu je analyzovat environmentální důsledky spotřeby evropských domácností. Naším cílem je vyvinout a aplikovat nový koncept pro kvantifikaci poškození biosférické integrity spotřebou domácností, kvantifikovat přivlastnění potenciální zásoby uhlíku v ekosystémech a úbytek biologické rozmanitosti vyplývající z využití zemědělské půdy vtělené do výrobků spotřebovávaných domácnostmi. Aplikujeme statický multi-regionální input-output model s environmentálním rozšířením na kvantifikaci přesunu uvedených environmentálních stop mezinárodním obchodem, analyzujeme obecné rozdíly mezi stopou evropských domácností, propojíme spotřebu konkrétních českých domácností ze statistiky rodinných účtů s globální environmentální stopou a analyzujeme vazby mezi charakteristikami domácností a jejich environmentální stopou. Spolu s dopady na integritu biosféry, biodiverzitu a změnu klimatu se budeme zabývat dopady na užití vody, acidifikaci a užití půdy.

INHERIT je výzkumný projekt 18 partnerských institucí zaměřený na definování efektivních mezisektorových nástrojů, které podporují zdraví a blahobyt napříč sociálními gradienty, prostřednictvím zkoumání hlavních environmentálních stresorů a s nimi spojenými nerovnostmi v oblastech bydlení, mobility a spotřeby. 

Cílem projektu je vypracovat metodický postup pro zohlednění environmentálních a zdravotních aspektů spotřeby pokrmů v ČR v rámci konceptu Nutriční stopy a poskytnout praktický nástroj pro využití tohoto konceptu v praxi.

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou postaveny na bázi moderní metody řízení kvality MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21), v rámci níž budou systémově rozvíjeny a připraveny metodické postupy i praktické nástroje pro územní samosprávné celky.

Cílem tohoto projektu je zlepšit predikční validitu metody vyjádřených preferencí pomocí aplikace integrované teorie chování.

Projekt má dva hlavní cíle: 1) vyvinout input-output model pro výpočet surovinových ekvivalentů (RME) a analyzovat strukturu a trendy indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni sestavených pro Českou republiku; 2) sestavit a analyzovat pilotní fyzickou input-output tabulku (PIOT) pro ČR.

7FPEconomic Modeling for Climate-Energy Policy
Společně s Institutem ekonomických studií FSV UK koordinujeme nový čtyřletý projekt mobility určený pro vědecké pracovníky "IRSES-RENNET: Economic Modeling for Climate and Energy Policy" (FP7-PEOPLE-2013-IRSES)

Webové stránky VCSEwiki  - pouze anglicky

VCSEwiki je internetová platforma pro spolupráci při realizace mezinárodních kurzů zaměřenémých na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách v rámci mezinárodních kurzů: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů.

Webové stránky Enviwiki

Enviwiki je internetová platforma věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Enviwiki má sloužit k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách: poskytuje prostor pro vytváření, publikování a sdílení odborných textů; k tomu nabízí metodickou podporu. Z publikovaných článků pak mohou čerpat témata a informace učitelé a studenti na nižších stupních vzdělání.

Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI. Dle platné metodiky hodnocení vědy jsou recenzované články v Envigogice zařazeny do kategorie Jneimp. Jako jedno ze dvou českých periodik má ocenění kvality otevřenosti DOAJ Seal.

Inventarizace emisí skleníkových plynů v ČR, sektor odpady (ČHMÚ, 2001- )

Centrum se stalo součástí národního inventarizačního systému, koordinovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Každoročně je zodpovědné za inventarizaci emisí skleníkových plynů ze sektoru odpadů dle metodiky IPCC.

Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com