INHERIT je výzkumný projekt 18 partnerských institucí zaměřený na definování efektivních mezisektorových nástrojů, které podporují zdraví a blahobyt napříč sociálními gradienty, prostřednictvím zkoumání hlavních environmentálních stresorů a s nimi spojenými nerovnostmi v oblastech bydlení, mobility a spotřeby.

Číst dál: INHERIT (INter-sectoral...

Cílem projektu ECONADAPT je rozvinout metody a identifikovat data pro ekonomické hodnocení, které mají pomoci ve výběru adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu.

Číst dál: ECONADAPT: The economics of...

Projekt reaguje na situaci, kdy Česká republika schválí a posléze bude mít za úkol implementovat Národní strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, avšak v České republice pro úspěšnou implementaci takové strategie chybí některé základní předpoklady.

Číst dál: Podpora výměny informací o...

Cílem tohoto projektu je zlepšit predikční validitu metody vyjádřených preferencí pomocí aplikace integrované teorie chování.

Číst dál: Zvyšování predikční validity...

Bezuhlíková města budoucnosti (Post-carbon cities of tomorrow –
 foresight
 for
 sustainable
 pathways
 towards
 liveable,
 affordable
 and
 prospering
 cities
 in
 a
 world
 context)

Cílem projektu je vytvořit, na základě výstupů řady workshopů, které se v průběhu projektu odehrají v 10 případových městech, cestovní mapu pro Evropská bezuhlíková města do roku 2050.

Číst dál: POCACITO (FP7, 2014-2016)

Podnikání a inovace v českých venkovských komunitách

Norská univerzita HLB vyvinula kurz Inovativní komunitní podnikání, který pomáhá zajistit místním lidem znalosti a dovednosti, které potřebují k zajištění zaměstnání prostřednictvím podnikání a inovačního rozvoje. Tento kurs bude přenesen do českých podmínek.

Číst dál: PONAVE (Norské fondy CZ07,...

Nový projekt, jehož cílem je sestavit kompletní analýzu materiálových toků pro 22 materiálů.

Číst dál: Material system analysis -...

Cílem tohoto výzkumného projektu je identifikovat spojení mezi čistou primární produkcí přivlastněnou člověkem (HANPP) a konečnou spotřebou výrobků a služeb.

Číst dál: Globální přivlastnění...

logo omegaVyužití cenového mechanismu pro regulaci turismu a financování péče o zvláště chráněná území ČR

Cílem výzkumu je socio-ekonomická analýza rekreačního chování návštěvníků vybraných zvláště chráněných území a jeho motivů, monitoring návštěvníků a prostorové disperze jejich pohybu po rekreačních územích.

Číst dál: Rec-Optim (TAČR Omega 2014-15)

Vliv obecných postojů na chování: Campbellovo paradigma a teorie plánovaného chování

Tento projekt má za cíl zkoumat vztah mezi obecnými postoji a chováním orientovaným na cíl, a to v kontextu ochrany životního prostředí. Naším cílem je integrovat obecné postoje k ochraně životního prostředí do modelu speficického proenvironmentálního chování.

Číst dál: Vliv obecných postojů na...

logo omegaAnalýza environmentálních dopadů regulace a predikce vývoje v sektoru energetiky panevropským dynamickým modelem TIMES

Číst dál: TIMES (TAČR Omega, 2014-2015)

Ekonomické vyhodnocení mobility s cílem minimalizace rizikových emisí

Projekt je zaměřen na analyzu jednotlivých druhů dopravy z hlediska dopadů produkovaných emisí na zdraví a životní prostředí, porovnání a vyhodnocení širších souvislostí; zaměřuje se i na rozvíjející se moderní mobilitu.

Číst dál: Čistá mobilita (TAČR Beta,...

7FPEconomic Modeling for Climate-Energy Policy
Společně s Institutem ekonomických studií FSV UK koordinujeme nový čtyřletý projekt mobility určený pro vědecké pracovníky "IRSES-RENNET: Economic Modeling for Climate and Energy Policy" (FP7-PEOPLE-2013-IRSES)

Číst dál: ECOCEP (7. RP EK 2014 - 2017)

openeduca m

Centrum pro otázky životního prostředí bylo zapojeno jako partner do nového projektu v rámci programu COMENIUS Evropské komise – OPEDUCA, který si klade za cíl podpořit evropské vzdělávací instituce k prosazování udržitelnější budoucnosti. Projekt běží v letech 2013-2016 a je do něj zapojeno 19 evropských partnerů spolu s dalšími asociovanými partnery z různých sfér vzdělávání.

Číst dál: Projekt OPEDUCA

Politické nástroje a environmentální výkonnost českého průmyslu (Policy Instruments and Environmental Performance of Czech Industry), GAČR 13-24814S

Cílem projektu je analyzovat dopad minulých a současných politických nástrojů na český průmysl z několika pohledů. Konkrétně budou v projektu analyzovány rozdíly v emisní zátěži z průmyslu v důsledku použití top-down a bottom up přístupů, specifické stínové ceny pro emise ze sektoru českého průmyslu a budou analyzovány dopady environmentální reformy z 90. tých let na úroveň emisí.

Číst dál: PEPCI (GAČR, 2013–2015)

ceciliaCECILIA2050: Choosing Efficient Combinations of Policy Instruments for Low-carbon development and Innovation to Achieve Europe's 2050 climate targets  

Číst dál: CECILIA2050 (FP7 EC, 2012 -...

Envisec - Bezpečnostní výzkum

Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky

Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oblasti hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a projekt tak reaguje na bezpečnostní rizika vznikající poškozením ekosystémů. Cílem projektu je rozvinout integrované postupy hodnocení a sledování dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik pro ekosystémy ČR, rovněž v mezinárodním kontextu.

Číst dál: Envisec - Bezpečnostní...

MFA GAČR: Různé aspekty antropogenních materiálových toků v České republice

Celkovým cílem projektu je zhodnotit různe aspekty antropogenních materialových toků v České republice jako jsou zátěž životního prostředí spojená se spotřebou materiálů, presuny zátěže mezi zeměmi v důsledku zahraničního obchodu, efektivita spotřeby materiálů, recyklace a produktova specifita environmentální zátěže.

Číst dál: MFA (GAČR, 2012-2014)

Integrované hodnocení rizik a dopadů na materiály, ekosystémy a zdravotní stav populace v důsledku expozice atmosférickým znečišťujícím látkám

Projekt se zaměřuje na výzkum celospolečenských dopadů expozice materiálů, ekosystémů a zdraví populace znečištěnému ovzduší vyvolaných antropogenními zdroji emisí.

Číst dál: Materiály (TAČR, 2012-2015)

Global-IQ: Impacts Quantification of global changes

Kvantifikace dopadů globálních změn

Společnosti ve světě dnes procházejí rozsáhlými transformačními procesy v sociální, ekonomické i environmentální oblasti. Tyto transformace jsou obvykle popsány pod hlavičkou „globální změna“, což zdůrazňuje jejich vzájemnou rostoucí provázanost. Cílem tohoto projektu je odhadnout socio-ekonomické dopady v důsledku globálních změn s pomocí ekonomických modelů.

Číst dál: Global-IQ (7. RP EU,...

PURGE: Public health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies

Dopady strategií ke snižování emisí skleníkových plynů na lidské zdraví v městském prostředí

Cílem projektu PURGE je zkoumat dopady politik ke snižování emisí skleníkových plynů na zdraví obyvatel v městských sídlech Evropy, Číny a Indie.

Číst dál: PURGE (7. RP EU, 2011–2014)

BRAINPOoL – Bringing alternative indicators into policy

Projekt BRAINPOoL se zabývá výzkumem procesů transferu indikátorů mezi tvůrci indikátorů, které aspirují být zařazeny do kategorie „Beyond GDP“, a jejich uživateli. Projekt se snaží nalézt mechanismy, které by umožnily zvýšení zájmu o alternativní - „Beyond GDP“ - indikátory mezi tvůrci politik. Hledá proto odpovědi na otázky typu: Jaký typ indikátoru se zdá tvůrcům politik atraktivní? V jaké podobě má být indikátor tvůrcům politik nabízen? Jaké události iniciují zařazení alternativních indikátorů mezi indikátory tradiční? Nebo Kdo podporuje nebo naopak inhibuje využívání alternativních indikátorů? Odpovědi na tyto otázky projekt přináší jak tvůrcům alternativních – „Beyond GDP“ indikátorů, tak jejich uživatelům a snaží se tak prolomit bariéry v jejich využívání v evropském regionu.

Číst dál: Brainpool (FP7, 2011-2014)

Inventarizace emisí skleníkových plynů v ČR, sektor odpady (ČHMÚ, 2001- )

Centrum se stalo součástí národního inventarizačního systému, koordinovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Každoročně je zodpovědné za inventarizaci emisí skleníkových plynů ze sektoru odpadů dle metodiky IPCC.

Číst dál: Skleníkové plyny (ČHMÚ,...

Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro otázky životního prostředí
José Martího 407/2
160 00 Praha 6

tel.: +420 220 199 460
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com