I-Zpravodaj COŽP

Kabinet env. studií

Centrum pro otázky životního prostředí UK

English

     

European Virtual Seminar

O ÚROVEŃ VÝŠ

 

Evropská Unie a udržitelný rozvoj je český název pro European Virtual Seminar (EVS), kurs vyučovaný ve spolupráci 15 univerzit v devíti evropských zemích. Cílem EVS má umožnit studentům evropských univerzit a různého odborného zaměření společně pracovat na případových studiích týkajících se udržitelného rozvoje v Evropské unii. Komunikace mezi vyučujícími a studenty i studenty navzájem probíhá ve virtuálním prostředí - přes Internet. Jazykem EVS je angličtina. Příští akademický rok (2005/2006) proběhne již pátý ročník.

 

 

KDE SE VZAL EUROPEAN VIRTUAL SEMINAR:

Myšlenka EVS zaměřeného na téma udržitelného rozvoje vznikla na konferenci "Sustainable Universities and Environment in an Integrating Europe" v roce 2000 v Krakově. V následujícím akademickém roce 2001/2002 byl jako společná iniciativa Open Universiteit Nederland a COPERNICUS-Campus, evropského sdružení univerzit, realizován pilotní ročník EVS. Hned tohoto prvního ročníku se zúčastnilo 60 studentů z devíti evropských univerzit. Do dnešního dne prošlo EVS přes
200 studentů. Počet podílejících se univerzit se díky opakovaným prezentacím EVS na mezinárodních konferencích rozrostl
na 15, což bylo shledáno jako maximální počet.

 

 

KDO EVS GARANTUJE

Výkonným týmem EVS je v současnosti skupina vysokoškolských pedagogů, která se rozhodla EVS nabízet svým studentům. Hlavním koordinátorem EVS je Ron Cörvers z Open Universiteit Nederland.

 

Na Univerzitě Karlově v Praze byl EVS začleněn do navazujícího Mgr. studijního programu Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií. Garantem EVS Je PhDr. Ivan Rynda ze stejnojmenné katedry. Lektorem EVS je Iva Hönigová z Centra pro otázky životního prostředí UK.

 

 

JAK EVS PROBÍHÁ:

EVS začíná ve druhé polovině října 2005 a končí v lednu 2006. Má dvě fáze:

 

V první fázi se studenti samostatně věnují krátkým cvičením, která je učí pracovat s internetovým prostředím kursu a principům týmové spolupráce. Tato fáze trvá dva týdny.

 

Na počátku druhé fáze jsou studenti rozděleni do pracovních skupin, jejichž úkolem je zpracovat zadanou případovou studii. Pracovní skupiny čítají cca 4 - 6 studentů. Jsou složeny tak, aby jejich členové tvořili mezinárodní společenství a disponovali různorodým odborným základem.

Případovou studii si studenti vybírají z nabízeného seznamu podle vlastního zájmu. Společným tématem případových studií je udržitelný rozvoj, jehož principy mají být v rámci studie uplatněny v návrhu řešení vybrané regionální problematiky. Řešení má respektovat platné strategie a legislativu Evropské unie. V uplynulém ročníku byly mezi jinými nabízeny případové studie na tato témata: zemědělská politika v Polsku po přistoupení k Evropské unii, hodnocení vlivu malých a středních firem na životní prostředí (environmental performace), prostorové plánování v území s velkou krajinářskou hodnotou, ochrana biodiverzity atd.

 

Zde najdete přípravnou verzi sylabu tohoto kursu (ve formátu MS Word, 66 kB).

Zkušenosti absolventů minulého ročníku EVS (podzimní semestr 2004) si můžete přečíst zde (ve formátu MS Word, 37 kB)

 

PROČ SE EVS ZÚČASTNIT?

Účast na EVS rozvíjí tyto dovednosti:

• popsat koncept udržitelného rozvoje a umět jej aplikovat v konkrétním případě,

• analyzovat témata z oblasti udržitelného rozvoje, kterými se zabývá Evropská unie, mj. v souvislosti s procesem rozšíření o další státy,

• posoudit stávající regionální, národní a celoevropské strategie a politická řešení z hlediska udržitelného rozvoje,

• spolupracovat s kolegy z jiného odborného i kulturního zázemí,
• efektivně využívat virtuální komunikační prostředí ke skupinové spolupráci.

 

 

KOMU JE EVS URČEN:

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti Univerzity Karlovy, kteří studují ve třetím a vyšším ročníku. Kurs je tematicky zaměřen na udržitelný rozvoj, což je přístup vyžadující podíl odborníků většiny oblastí lidského konání. Z kursu tedy mohou těžit studenti prakticky všech studijních programů, které Univerzita Karlova nabízí.

 

Kurs je přednostně nabízen jako volitelný studentům navazujícího magisterského studijního programu Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií UK. Otevřen je však také všem dalším zájemcům z řad studentů UK, kteří splní podmínky vstupu do kursu.

 

 

CO EVS OD STUDENTŮ VYŽADUJE (vstupní podmínky):

• znalost angličtiny slovem a písmem na komunikační úrovni,

• přístup k Internetu alespoň dvakrát týdně,

• zájem o koncept udržitelného rozvoje,

• zájem o týmovou spolupráci,

• vstřícný postoj k učení skrze e-learning.

• studium 3. nebo vyššího ročníku,

• čas: studijní zátěž EVS je asi 10 hodin týdně.

 

Podmínka studia ve třetím a vyšším ročníku vysoké školy je vyžadována proto, že kurs EVS klade nároky na samostatnou práci, jistou orientaci v oboru studia a zvládnutí některých akademických dovedností, jako je vyhledávání informací a strukturování odborného textu.

 

Studentům mimo studijní program Sociální a kulturní ekologie bude absolvování EVS uznáno jako splněná studijní povinnost pouze tehdy, když tuto možnost vyjednají s garantem svého studijního programu.

 

 

JAK SE ZAPOJIT: 

Přihlašte se Ivě Hönigové z Centra pro otázky životního prostředí UK (e-mailem nebo telefonicky na 2510 80 355). Je vhodné se přihlásit již před začátkem letních prázdnin, tedy do července 2005.

 

Svůj zájem o EVS můžete konzultovat a své otázky směřovat na Ivu Hönigovou.

 

 

 

odkaz na kmenové stránky EVS (anglicky). Zde najdete mj. i seznam ostatních evropských univerzit, které se na EVS podílejí.

 

KE STAŽENÍ:

 

anglický leták k EVS pro nadcházející běh (ve formátu MS Word, 234 kB)

 

anglický leták k EVS (ve formátu PDF, 3 MB)

 

český plakátek k EVS používaný na propagaci EVS mezi studenty (ve formátu MS Word, 58 kB)

 

podrobnější informace (nejen) pro studenty (anglicky, ve formátu MS Word, 127 kB)

 

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@czp.cuni.cz.
Copyright © 2003 Centrum pro otázky životního prostředí UK
Naposledy změněno: 18. 05. 2005