Environment Centre cz bw204
 
Během mimořádných opatření proti nemoci COVID-19 pracují naší pracovníci většinou z domova a lze je kontaktovat emailem. V nezbytných případech využijte, prosím, tel: 724 698 016
 
fb  twitter  fb  fb

Moldan cenaV oboru přírodovědném a matematicko-fyzikálním obdržel cenu prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. za učebnici Civilizace na planetě Zemi primárně určené studentům gymnázia a dalším typům středních škol. „Snažil jsem se obsahově navázat na témata rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, především v oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, a přispět k prohloubení průřezových témat jako Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ představil svou práci Bedřich Moldan.

Více na webu Univerzity Karlovy.

Tisková zpráva: Stav krajiny a způsob jejího obhospodařování mají jasné souvislosti se změnou klimatu a jsou součástí řešení klimatické změny, ukazuje nová zpráva klimatologů

Praha, 8. 8. 2019.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy upozorňuje na dnešní zveřejnění nové zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, zaměřené na půdu, krajinu a zemědělství. – Zpráva potvrzuje velmi nepříznivé trendy vývoje klimatu naší planety v důsledku lidských aktivit, a poprvé zdůrazňuje jasné souvislosti mezi změnou klimatu, stavem krajiny, a způsobem, jak je obhospodařována.

Mnoho z nás jistě přemýšlí o tom, jak sami ovlivňujeme nepříznivé procesy na Zemi, jako je klimatická změna nebo jak přispíváme ke konkrétním problémům, například vzniku odpadů. Náš běžný životní styl zanechává ekologickou stopu, která ničivě dopadá na přírodu a její obyvatele. Chceme ovšem, či můžeme změnit naše zvyklosti? A jak? Pomáhá nám v tom prostředí, ve kterém žijeme, a systémová opatření?

Zpráva projektu INHERIT „Five-Country Survey Report“, zkoumá postoje, preference a chování obyvatel České republiky, Lotyšska, Portugalska, Španělska a Velké Británie v souvislosti se spotřebou potravin, fyzickou aktivitou a energeticky úsporným bydlením. Vychází z dotazníkového šetření z roku 2018, kterého se zúčastnilo celkem 10 288 respondentů. Výzkum zkoumá, jaký efekt by mohly mít finanční pobídky a poskytnutí informací na ochotu změnit životní styl, aby byl zdravější a udržitelnější. Celá zpráva v angličtině je ke stažení zde

Také Regionální centrum expertízy Česko, koordinované naším Centrem vstupuje s elánem do nového roku. Otevírají se nám nové příležitosti, jak ovlivňovat společenskou situaci v naší zemi, což je přesně to, o co usilujeme. Jsme totiž přesvědčeni, že ke změnám, které všichni chceme, může přispět každý: jsou k nim potřeba vědecké informace, vzdělávací programy, aktivity na místní úrovni a možná i něco dalšího. S cílem propojit tyto různé oblasti jsme RCE Česko založili, a k němu se také snažíme získat prostředky tak, že hledáme nebo formulujeme důležitá témata a píšeme relevantní žádosti o granty.