Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 DSC6488u

Co je Centrum

Centrum pro otázky životního prostředí je vysokoškolský ústav – součást Univerzity Karlovy a zabývá se především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. Bylo založeno v roce 1992.

Klima ilu1Centrem pro otázky životního prostředí UK bylo na jaře 2016 provedeno dotazníkové šetření zaměřené na postoje a preference vůči adaptačním opatřením na změnu klimatu v České republice. Cílem výzkumu bylo zjistit zejména postoje české veřejnosti ke změně klimatu a jejím dopadům, jaká adaptační opatření zmírňující dopady sucha a povodní jsou veřejností upřednostňována, a jaké jsou preference pro Národní akční plán na přizpůsobení se změně klimatu, včetně odhadu ochoty platit domácností za zavedení různých opatření. Výzkumná zpráva také obsahuje návrh na podporu přijatelnosti Národního akčního plánu adaptace veřejností.

Ke stažení:
Shrnutí zprávy
Zpráva v celém znění

Studie vznikla v rámci projektu „Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni“ financovaného z EHP fondů.

Více informací také k nalezení na www.regio-adaptace.cz.