Environment Centre cz bw204
 

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody Místní Agendy 21

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou postaveny na bázi moderní metody řízení kvality MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21), v rámci níž budou systémově rozvíjeny a připraveny metodické postupy i praktické nástroje pro územní samosprávné celky.

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody Místní Agendy 21

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou postaveny na bázi moderní metody řízení kvality MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21), v rámci níž budou systémově rozvíjeny a připraveny metodické postupy i praktické nástroje pro územní samosprávné celky.

Poskytovatel:

ESF, Operační program Zaměstnanost 

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost, prioritní osa: 03.4 Efektivní veřejná správa

 Číslo a název investiční priority: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

 Číslo a název tematického cíle: TC 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

 Číslo a název specifického cíle: 03.4.74.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže

Doba trvání projektu:

1. 10. 2015–30. 9. 2021

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Tomáš Hák a Svatava Janoušková

Nositel projektu:

Národní síť zdravých měst ČR

Popis projektu:

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou postaveny na bázi moderní metody řízení kvality MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21), v rámci níž budou systémově rozvíjeny a připraveny metodické postupy i praktické nástroje pro územní samosprávné celky. 

Projekt má primárně vzdělávací charakter, ať už z hlediska nabývání znalostí či tréninku dovedností ve všech souvisejících tématech. Zahrne oblast podkladů pro komplexní strategické řízení, profesionální komunikaci územní veřejné správy s občany a praktický nástroj pro kvalitu projektového řízení v rámci územní veřejné správy, vše bude propojeno a podpořeno integrací systémů řízení kvality v obcích. Průřezovými aktivitami pak budou expertní evaluace postupů a výstupů MA21, sdílení dobých praxí a odpovídající odborné vzdělávání - tyto do sebe zaintegrují veškeré v projektu získané poznatky i vzniklé nástroje (metodické, technické).

Aktivity se zaměřují na územní veřejnou správu celé ČR, jsou využívány relevantní zahraniční zkušenosti. 

Řešitelský tým :

  • Tomáš Hák
  • Svatava Janoušková

Výstupy:

Metodika MA21, indikátory udržitelných měst