Environment Centre cz bw204
 

Stručná informace o hlavních environmentálních problémech globálního rozsahu. Každá přednáška obsahuje objasnění fyzické stránky a příčiny problémů (zátěž a stav), důsledky, odpovědi (řešení).

Garant: Svatava Janoušková

Obsah

1. Antropocén

Člověk jako hlavní hybatel environmentálně významných procesů v rozsahu celé planetární biosféry. Nová situace, jež sebou nese novou odpovědnost.

2. Atmosféra

Struktura a povaha zemského ovzduší, teplota, složení. Troposféra, stratosféra. Ozonová vrstva a její ochrana.

3. Znečištění ovzduší

Hlavní škodliviny, plyny a aerosolové částice. Kyselé deště, dálkový přenos. Lokální a vnitřní prostředí.

4. Klima

Sluneční záření, skleníkový efekt. Klima v minulosti a současnosti. Současná globální změna klimatu.

5.Člověk mění klima

Antropogenní ovlivnění, hlavní faktory. Energetika, odlesňování, zemědělství. Politika klimatu.

6.Voda

Planeta vody, voda sladká a slaná. Hydrologický cyklus. Zdroje vody a jejich ohrožení.

7.Oceán

Geografie, geochemie. Biodiverzita. Okyselování. Mořské právo.

8.Metabolismus biosféry

Biogeochemické cykly (C,N,P,S), antropogenní materiálové toky.

9.Zemský kryt

Využití území, půda. Sídla, zemědělství, produkce potravin, desertifikace.

10.Chemická kontaminace

Ohrožení zdraví, expozice. Typy škodlivin. Chemická politika.

11.Nové technologie

Jaderná energie, nanočástice, geneticky modifikované organismy. Princip předběžné opatrnosti.

Literatura:

Moldan B.: Podmaněná planeta

Nováček P.: Udržitelný rozvoj

Braniš M.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí