Environment Centre cz bw204
 

Vědecké články

Vědecké články jsou velmi důležitým výstupem našeho Centra.

Přehled vědeckých článků, ve kterých mají spoluautorství výzkumnice a výzkumníci našeho Centra najdete zde.

Konference a semináře

Naše Centrum bylo pořadatelem a spolupořadatelem řady konferencí a seminářů.

Přehled nejdůležitějších konferencí a seminářů, které pořádalo či spolupořádalo naše Centrum najdete zde.

Certifikované metodiky

Centrum pro otázky životního prostředí vytvořilo řadu metodik, které byly certifikovány státní správa.

Přehled certifikovaných metodik našeho Centra najdete zde.

Další webové stránky Centra

V rámci projektů a dalších aktivit spravuje naše Centrum několik dalších webových stránek:

Virtual Campus for a Sustainable Europe : Best Practice Guidebook. 1st ed. Thessaloniki : University of Macedonia, Economic and Social Sciences, 2009. 123 s. Dostupné z WWW: <http://www2.leuphana.de/vcse/uploads/media/VCSE_Best_Practice_Guide.pdf>.

Anotace

Partneři Centra pro otázky životního prostředí v projektu Virtual Campus for a Sustainable Europe z řecké University of Macedonia vydali manuál Virtual Campus for a Sustainable Europe : Best Practice Guidebook. Obsahuje zkušenosti partnerů při zakládání, řízení a rozšiřování "virtuálního kampusu pro udržitelný rozvoj Evropy", jako i obecnější zkušenosti využitelné pro tvorbu regionálních e-learningových sítí.

 

Envigogika

 

 

Envigogika

 

 

 Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI.

Časopis Envigoigika spravuje Oddělení environmentálního vzdělávání, odpovědnou redaktorkou je RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., technickým redaktorem ing. Jiří Dlouhý.

Stránky Envigogiky

Publikace vydané Centrem

Naše Centrum vydalo celou řadu publikací a knih.

Přehled publikací vydaných Centrem.