Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Hlavním cílem konference bylo představit nové empirické výsledky oceňování environmentálních účinků na zdraví dětí. Nedostatek výzkumu v této oblasti představoval překážku pro poskytování adekvátního poradenství pro tvorbu politik.

Faktem je, že hodnoty používané v současnosti pro peněžní ocenění environmentálních dopadů na zdraví se soustřeďují dospělé obyvatelstvo a používají scénáře, které často neodpovídají environmentálním scénářům. Existují tedy obavy, že další používání takových odhadů z nesouvisejících kontextů může vést k mylným analýzám přínosů a nákladů a k případné chybné alokaci zdrojů, zvláště v případě environmentálních opatření s výrazným dopadem na děti. Členové konsorcia prezentovali výsledky výzkumu z projektu VERHI. Diskutantmi byli přední akademikové, kteří prezentovali připomínky k předneseným prezentacím, návrhy na vylepšení analýzy a potenciální budoucí směry výzkumu. Rovněž pak přednesli poznatky ze své vlastní práce.

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Webové stránky konference