Environment Centre cz bw204
 

Vědecké články

Vědecké články jsou velmi důležitým výstupem našeho Centra.

Přehled vědeckých článků, ve kterých mají spoluautorství výzkumnice a výzkumníci našeho Centra najdete zde.

Konference a semináře

Naše Centrum bylo pořadatelem a spolupořadatelem řady konferencí a seminářů.

Přehled nejdůležitějších konferencí a seminářů, které pořádalo či spolupořádalo naše Centrum najdete zde.

Certifikované metodiky

Centrum pro otázky životního prostředí vytvořilo řadu metodik, které byly certifikovány státní správa.

Přehled certifikovaných metodik našeho Centra najdete zde.

Další webové stránky Centra

V rámci projektů a dalších aktivit spravuje naše Centrum několik dalších webových stránek:

CR - Deset let URCitace

Česká republika 2003 : Deset let udržitelného rozvoje? KUŠKOVÁ, Petra (ed.). Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, 2003. 72 s. ISBN 80-239-2010-3.

Anotace

"Nejen v souvislosti s blízkým vstupem České republiky do Evropské unie je namístě klást si otázku: vyvíjí se Česká republika po pěti desetiletích nesvobody způsobem, který nejen zajistí naše členství ve společenstvích vyspělých států, ale také způsobem, jehož cílem bude vysoká kvalita života současné i budoucích generací? Kvalitu života přitom nelze ztotožňovat pouze s uspokojováním materiálních potřeb: přes různost pohledů sem budou jistě patřit hodnoty jako zdraví, kvalitní životní prostředí, dobré vztahy, sociální uplatnění atd.O tom všem vypovídá tato publikace, kterou připravilo Centrum pro otázkyživotního prostředí."

prof. Ivan Wilhelm, 19.8.2003

Ke stažení

všechny části jsou ve formátu pdf - každá o velikosti cca 1 MB

1. část (str. 1 - 5)

2. část (str. 6 - 12)

3. část (str. 13 - 20)

4. část (str. 21 - 27)

5. část (str. 28 - 34)

6. část (str. 35 - 40)

7. část (str. 41 - 47)

8. část (str. 48 - 54)

9. část (str. 55 - 60)

10. část (str. 61 - 72)

Envigogika

 

 

Envigogika

 

 

 Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI.

Časopis Envigoigika spravuje Oddělení environmentálního vzdělávání, odpovědnou redaktorkou je RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., technickým redaktorem ing. Jiří Dlouhý.

Stránky Envigogiky

Publikace vydané Centrem

Naše Centrum vydalo celou řadu publikací a knih.

Přehled publikací vydaných Centrem.