Hodnocení dopadů regulace na životní prostředí, ekonomiku a společnost pomocí ekonomických modelů. Analýza chování firem a distribučních dopadů politik. Dekompozice.

Ochrana životního prostředí a změna klimatu se v posledních letech staly důležitými celospolečenskými tématy. Environmentální regulace vede nejen k ochraně životního prostředí či zmírnění lidského příspěvku ke klimatické změně, ale také k zamezení negativních dopadů na lidské zdraví. Správně nastavená environmentální regulace je předpokladem udržitelného celospolečenského rozvoje. 

Proto se v Centru dlouhodobě věnujeme hodnocení dopadů environmentální regulace z celospolečenského hlediska a to jak ex-ante před zavedením regulace, tak i ex-post při vyhodnocování dopadů stávající regulace. Náš výzkum má interdisciplinární charakter se silným důrazem na empirii. V rámci hodnocení dopadů regulace se zabýváme zejména modelováním dopadů regulací a jejich distribucí; chováním firem a měření environmentálních nerovností.

Při modelování dopadů regulací a jejich distribucí využíváme a rozvíjíme především následující metody a nástroje:

Makroekonomické modely (CGE, E3ME), které vyvíjíme ve spolupráci se zahraničními partnery, umožňují analyzovat a predikovat predikce dopadu regulací na řadu makro indikátorů, jakými jsou HDP, ekonomický výstup odvětví nebo zaměstnanost, při zahrnutí nepřímých efektů a zpětných vazeb mezi sektory.

Optimalizační modely a modely dílčí rovnováhy (MESSAGE, TIMES, TREMOVE), které nám slouží k analýzám a predikcím dopadů regulaci v sektorech energetiky a dopravy například na palivový mix, produkci emisí , náklady daného opatření či uplatnění obnovitelných zdrojů.

Distribuční modely (DASMOD) využíváme k analýzám dopadu změn zdanění zejména environmentálně-relevantních statků (jakými jsou energie nebo pohonné hmoty) na výdaje a blahobyt domácností. Tím je možné identifikovat nejen segmenty domácností, které budou určitou daňovou reformou postižené relativně nejvíce, ale také zjistit efekty různých opatření ke zmírnění prvotně vyvolaných negativních dopadů na rozpočty a blahobyt domácností.

Dekompozici změny produkce emisí na jednotlivé složky, z kterých je tato změna složena (růst HDP, strukturální změny ekonomiky, emisní intenzita a popřípadě další).

Input-output analýzu, která je rozvíjena v rámci indikátorů environmentální udržitelnosti.

V rámci zlepšování modelování dopadů regulací jsme se nově začali věnovat také Diagramům kauzálních smyček a Horizon scanningu, což jsou kvalitativní nástroje, které nám pomáhají při tvorbě scénářů pro modelování:

Diagramy kauzálních smyček (Causal-loop diagrams) jsou nástrojem modelování systémové dynamiky. Diagramy znázorňují a umožňují analýzu vzájemných vlivů proměnných v modelech komplexních systémů. Vizualizace vzájemných vztahů usnadňuje pochopení funkce komplexních systémů a je prvním krokem ke kvantifikaci vztahů. Interakce mezi životním prostředím a socioekonomickým systémem jsou právě takovýmto komplexním systémem. Vytvořený systém vztahů umožňuje kontrolovat konsistenci politických opatření, identifikaci hnacích sil a tvorbu scénářů budoucího vývoje.

Horizon scanning je metoda pro včasnou detekci příznaků potenciálně důležitých změn prostřednictvím systematického zkoumání potenciálních hrozeb a příležitostí, s důrazem na nové technologie, změnu životního prostředí a jejich dopady na sledovanou problematiku. Horizon scanning zkoumá nové a nečekané problémy, stejně jako přetrvávající problémy a trendy, včetně záležitostí na okraji současného myšlení. Horizon scanning vychází ze sekundárního výzkumu a pomáhá rozvíjet širší obraz, který poskytuje zázemí k rozvoji strategií, politik a scénářů.

V oblasti chování firem v návaznosti na environmentální regulaci odhadujeme produkčních funkcí a stínových cen vedlejších nežádoucích produktů; zjišťujeme nákladů na zamezení emisí; či testujeme hypotézu Environmentální Kuznetcovy křivky (EKC) na úrovni firem produkujících emise vzdušných polutantů.

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

 

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com