Koncept socio-ekonomického metabolismu považuje antroposféru za subsystém biosféry, jež je v daném území se svým okolím propojena mj. toky energie a materiálů. V tomto tématu probíhá systematický výzkum zaměřený na hodnocení antropogenní zátěže prostředí, ke které dochází při využívání zdrojů – materiálů, energie, území a ekosystémů. Je rozvíjena analýza materiálových toků (material flow analysis), na jejímž základě jsou sestavovány indikátory pro hodnocení environmentální udržitelnosti, např. ve Zprávě o životním prostředí ČR a Situační zprávě ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Toto hodnocení zahrnuje posouzení celkové fyzické velikosti ekonomiky a odpovídající zátěže životního prostředí, efektivitu využívání zdrojů a oddělení zátěže životního prostředí a ekonomické výkonnosti (tzv. decoupling), přesuny zátěže mezi státy a regiony v souvislosti se zahraničním obchodem, posouzení materiálové závislosti ČR na zahraničí, využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů nebo posouzení míry recyklace (projektySituační zpráva (VaV MŽP, 2007–2011), MFA (TAČR, 2012-2013), MFA (GAČR, 2012-2014)). Indikátory materiálových toků nejsou určeny jen pro analýzu současného období, ale je studován také jejich historický vývoj za cca 150 let (projekt Metabolismus (GA ČR, 2008–2010)).

Z hlediska jednotlivých typů materiálových toků je v posledních letech zvýšená pozornost věnována zahraničnímu obchodu; zde je vyvíjena metodika pro kvantifikaci dovážených a vyvážených produktů ve formě surovin potřebných na jejich výrobu, tzv. surovinových ekvivalentů. Tato kvantifikace slouží k přesnějšímu postihnutí přesunů zátěže životního prostředí mezi jednotlivými státy, které souvisí s alokací „špinavých“ výrob a technologií do zahraničí. V této metodice jsou aplikovány přístupy ekologické ekonomie, zejména input—output analýza (IOA), posuzování životního cyklu (life cycle analysis — LCA) a jejich vzájemné kombinace (Materiály (Eurostat, 2011-2013), MFA (TAČR, 2012-2013), MFA (GAČR, 2012-2014)). Metoda strukturální dekompoziční analýzy zase umožňuje posoudit vliv velikosti a struktury konečné spotřeby a výrobní technologie na celkovou materiálovou spotřebu (Materiálové a energetické toky (Vav MŽP, 2008–2010), MFA (TAČR, 2012-2013) .

IOA a LCA jsou kromě materiálů dále aplikovány na vodní zdroje, využití území a vybrané emisní toky, zejména emise skleníkových plynů. Hodnocení zátěže životního prostředí spojené s těmito zdroji probíhá v rámci širších konceptů vodní stopy, ekologické stopy a uhlíkové stopy ( water, ecological and carbon footprint) (MFA (GAČR, 2012-2014)). V roce 2006 se Centrum stalo prvním partnerem Global Footprint Network pro region Střední a Východní Evropy a podílí se na rozvoji metodiky a standardů ekologické stopy ( Situační zpráva (VaV MŽP, 2007–2011)). Dále rozvíjíme metody hodnocení antropogenní zátěže působící na ekosystémy a biodiverzitu. V tomto ohledu byla pro Centrum důležitá účast v rozsáhlém mezinárodním programu Hodnocení ekosystémů k miléniu (Millennium Ecosystem Assessment - http://www.unep.org; http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/publikace/232-hodnoceni-ekosystemu-k-mileniu )

Charles University
Environment Centre
José Martího 407/2
160 00 Praha 6
Czech Republic

 

tel.: +420 220 199 460

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com