Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Aktuality

Krátký zápis z 29. zasedání RVUR – 9. 11. 2015

Časem bude k dispozici i oficiální zápis. Program byl velmi nabitý, zasedání bylo řízeno dr. Špidlou, který se snažil dodržet časový harmonogram, takže ke každému bodu byly možné jen tři komentáře po dvou minutách, proto se na některé připomínky navržené za NGO nedostalo.

Za envi NGO přítomni Jirka Dlouhý, Jirka Koželouh a Yvonna Gailly

Jednotlivé body:

Ad 2) Informace o přípravě na COP 21 - předkládal Zamyslický – pouze informace k vyslechnutí

Ad 3) Výsledky Summitu v NY k Cílům udržitelného rozvoje – také pouze informace k vyslechnutí

Ad 4) Informace k přípravě SRUR

- V diskusi byl přijat návrh na doplnění usnesení o formulaci připravenou PUR ( byť zkrácenou) –„ … aktualizaci a zajistit průběžné uplatnění pokročilých forem participace při přípravě aSRUR…

- V diskusi k megatrendům byl přijat návrh PUR k doplnění usnesení o doporučení projednání megatrendů v jednotlivých výborech

- Jinak byl přednášen příspěvek o sociálních nerovnostech, u kterého byly ukázány některé zajímavé výsledky, především o výrazně nadprůměrném počtu dětí vyrůstajících v rodinách s nízkými příjmy oproti průměru EU, zatímco u většiny dalších ukazatelů je na tom ČR lépe, než většina zemí EU. Prezentace bude k dispozici.

Ad 5) Koncepce ochrany před suchem – informace k vyslechnutí, zajímavostí byl diskusní příspěvek premiéra, který jasně spojuje i současnou migraci s následky globální změny klimatu a jako součást přípravy na změnu klimatu zdůrazňuje potřebu podpory adaptace u zdrojů v zemích, které budou nejvíce postiženy změnou klimatu. NM Dolejský informoval o přijetí strategie přizpůsobení se změnám klimatu vládou 26. 10. 2015, usn. č. 620/2015, které uložilo realizovat opatření k naplňování cílů ochrany před následky sucha. Na strategii bude navazovat Národní akční plán s termínem prosinec 2016, takže budou připravovat jak akční plán, tak ochranu před suchem jako jeho součást .

Ad 6) Energetická efektivnost – zajímavý souhrnný materiál, avšak bez konkrétních čísel

Ad 7) Limity – zde byly předloženy velmi dobrý „Přehled konkrétních doporučení k realizaci“ – z nichž byl po nesouhlasu ze strany Svazu průmyslu a dopravy a odborů vyjmut první bod – „převod uhlí pod zastavěným územím do nebilančních zásob“. Pro zachování tohoto bodu bylypouze 4hlasy (zmínění 3 zástupci enviNGO a Bedřich Moldan). Všechny ostatní body doporučení byly prakticky jednohlasně přijaty.

Ad 8) Program Teplice 2 – zde se rozvinula diskuse s některými připomínkami, především k již stanoveným finančním částkám a také k odbornému obsahu programu, nakonec byl program doporučen s nutností oponentury Ministerstva zdravotnictví, MŽP a místopředsedy vlády Bělobrádka zodpovědného na vládě za vědu, výzkum a inovace , jedná se ovšem celkově o nezávazné doporučení zatím bez jakéhokoliv financování.

Ad 9) Statut rady, jednací řád

Zde byla sice přednesena připomínka k jednacímu řádu ze strany PUR a všeobecně to vypadalo na pozitivní přijetí, ale byla odložena na další zasedání s ohledem na to, že se jednalo o poměrně složitou formulaci, která nebyla zaslána předem a taktéž pro nedostatek času – byla však přislíbena možnost doplnění jednacího řádu na příštím zasedání RVUR..

Byla provedena volba dr. Špidly za člena RVUR, byly zvoleni členové řídícího výboru RVUR, za nevládky byl zvolen Jiří Dlouhý.

Zapsal: Jirka Dlouhý, připomínkovali: Jirka Koželouh a Pavel Šremer

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA