Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Informace o výboru pro udržitelnou dopravu

Informace k datu 19. 2. 2015

Počet zasedání: 2 (7. 1. 2015, 10. 2. 2015)

Počet členů výboru: 24

Předseda: Mgr. Milan Feranec (NM MD)

Místopředseda: prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT)

Seznam členek a členů:

 • RNDr. Jiří Bendl, CSc. (Úřad vlády)
 • Mgr. Milan Feranec 1.NM (Ministerstvo dopravy)
 • Ing. Vladimír Fišer (Bohemia – kombi)
 • Ing. Karel Havlíček (ŘO PP SFDI)
 • RNDr. Jan Hovorka, PhD. (PřF UK)
 • Ing. Pavla Chmelová (MF)
 • Ing. Jiří Jedlička (CDV)
 • Ing. Jarmila Johnová (Pražské matky)
 • Mgr. Radomíra Jordová (CDV)
 • MUDr. Helena Kazmarová (SZU)
 • Mgr. Jaroslav Kepka (MŽP)
 • Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (VUT v Brně)
 • prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (IES FSV UK)
 • prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT)
 • Mgr. Daniel Mourek (Nadace Partnerství, vicepresident ECF)
 • Ing. Eduard Muřický (Ing. Pavel Šenych) (MPO)
 • RNDr. Josef Postránecký (MV)
 • Ing. Jan Ruml (Český plynárenský svaz )
 • Ing. Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy)
 • MUDr. Radim Šrám, D.Sc. (ÚEM AVČR)
 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH (WHO)
 • Mgr. Robert Veselý (MMR)
 • Ing. Jan Žůrek (ČPRUR, KPMG).

Dosavadní výstupy:

 • Podpora a návaznost na programy čisté mobility
 • Vyplnění dotazníku EHK OSN k plnění Pařížské deklarace

Plán činnosti výboru:

 • Facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy především se zaměřením na snižování zdravotně rizikových emisí do ovzduší
 • Koncepční příprava ČR na změněné poměry ve světové palivové základně s dopadem na dopravu (přechod na neropnou dopravu)
 • Podpora strategií a koncepcí a příprava návrhů opatření na podporu čisté mobility
 • Podpora a tvorba návrhů na odstranění legislativních překážek v oblasti dopravy založené na zemním plynu (CNG, LNG)
 • Tvorba vhodných emisních kriterií pro výběrová řízení na nákup vozového parku pro státní správu a samosprávu
 • Návrh opatření na podporu výstavby bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu a pro podporu nemotorové dopravy
 • Příprava strategických postupů k plnění vládního prohlášení zamýšlející přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici včetně finančního zajištění
 • Analýza a strategický postup k zavádění nízkoemisních čistých zón ve městech
 • Rozpracování Pařížské deklarace EHK OSN Programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) z dubna 2014 pro podmínky ČR.
 • Analýza a postup k průběžné internalizaci externích nákladů v dopravě (OECD, WHO)
 • Problematika udržitelného financování veřejné osobní dopravy
 • Podpora zpracování Plánů udržitelné mobility měst a aglomerací
 • Urbanismus (zásady pro plánování rozvoje měst s ohledem na minimalizaci nároků na přepravní potřeby včetně problematiky suburbanizace)

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA