Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Informace o výboru pro udržitelnou energetiku

Informace k datu 19. 2. 2015

Počet zasedání: 4 (9. 10. 2014, 18. 11. 2014, 8. 1. 2015, 5. 2. 2015)

Počet členů výboru: 28

Předseda: Ing. Petr Kalaš (MŽP, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)

Místopředseda: Ing. Ivan Beneš

Seznam členek a členů:

 • Mgr. Václav Bartuška (MZV)
 • RNDr. Jiří Bendl, CSc (ÚV)
 • Ing. Ivan Beneš
 • Ing. Jiří Beranovský
 • Ph.D. MBA (EkoWAT)
 • Ing. Vladislav Bízek, CSc.
 • Ing. Jana Cicmanová, MSc. (Energy Cities)
 • Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D. (SÚJB)
 • Ing. Josef Fiřt (EuroEnergy)
 • Ing. Jiří Gavor, CSc. (ENA)
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT)
 • RNDr. Štěpán Chalupa (Komora OZE a ČSVE)
 • Ing. Petr Jan Kalaš (MŽP, ČPRUR)
 • Ing. Jiří Karásek, Ph.D. (SEVEn středisko pro efektivní využití energie)
 • Ing. Martin Kloz, CSc. (Úřad vlády)
 • doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. (ČVUT FEL)
 • Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. (Energetický manažer Litoměřice)
 • RNDr. Jiří Koželouh (Hnutí Duha)
 • Ing. Jiří Krátký (Jeseník)
 • Ing. Jan Motlík (ČSVTS, A OZE)
 • Mgr. Antonín Panák (Ernst and Young, Žďár nad Sázavou)
 • Ing. Irena Plocková (ČPRUR)
 • Ing. Edvard Sequens (Calla, České Budějovice)
 • Ing. Jiří Spitz (ENVIROS s.r.o.)
 • Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. (PORSENNA o.p.s.)
 • PhDr. Vladimír Špidla (Úřad vlády)
 • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (UK COŽP)
 • Ing. Vladimír Vlk (MPO).

Dosavadní výstupy:

 • Konzultace k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 351)
 • Diskuse a příprava doporučení k aktualizaci SEK
 • Klimaticko-energetický rámec do roku 2030
 • Diskuse a připomínkování analýzy dopadů zvyšování energetické účinnosti, která byla zpracovaná na Úřadu vlády (Aleš Chmelař)
 • Demonstrace modelového nástroje "Klimatická kalkulačka 2050"
 • Současné a budoucí teplárenství
 • Lidský prvek při realizace moderních opatření
 • Další pokračování a fungování projektu ReStEP
 • Připomínkování materiálu Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) do 15. 12. 2014.

Plán činnosti výboru:

 • Přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD, IEA, EK, EEA a další) do českých rozhodovacích procesů a slaďování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti energetiky a resilience s principy udržitelného rozvoje (termín: průběžně 2015 až 2020)
 • Podpora při tvorbě studí a formulaci pozic k národním a evropským energetickým koncepcím. (termín: průběžně 2015 až 2016)
 • Podpora vzniku variantních scénářů a doporučení pro vývoj optimálního energetického mixu České republiky se zohledněním širších souvislostí. (termín: 2015 a 2016)
 • Vytvoření a propagace veřejně přístupného nástroje pro kalkulaci klimatických dopadů a propagace ReStEP do regionů. (termín: 2015)
 • Vytvoření koncepce rozvoje OZE a decentralizované energetiky a energetické soběstačnosti municipalit jako součást zvýšení resilience na úrovni „meso-level“. (termín: 2015 – 2016)
 • Příprava důsledného ukončení domácích topenišť na uhlí vzhledem k nepřijatelné zdravotní zátěži populace ČR a vysokým externím škodám na zdraví a majetku. (termín: 2015)
 • Koncepční příprava ČR na změněné poměry v domácí i světové palivové základně (termín: průběžně 2015 až 2020)
 • Internalizace externích škod s cílem snižovat zdravotně rizikové emise z energetiky při současné podpoře plnění klimatických závazků. (termín: průběžně 2015 až 2016)
 • Spolupráce na tvorbě vhodných kritérií pro zadávací dokumentace operačních programů se vztahem k energetice i energetickým úsporám. (termín: do ½ roku 2015)

 

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA