Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Garantem předmětu na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK je pracovník COŽP UK PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. Kromě něj se na výuce předmětu podílejí také Mgr. Miroslav Havránek, Mgr. Jan Kovanda, Ph.D. a Mgr. David Vačkář, Ph.D. 

Předmět rozvíjí základní znalosti o metodách hodnocení souvislostí lidské činnosti a životního prostředí. Vychází z konceptu socio-ekonomického metabolismu, který považuje antroposféru za subsystém životního prostředí, jenž je se svým okolím propojen mj. toky energie a materiálů. Studenti se seznámí s hlavními přístupy pro výpočty indikátorů zátěže prostředí energetickými toky, materiálovými toky a indikátorů vypovídajících o nárocích na území/plochu. Pozornost je věnována zejména interpretačním možnostem výsledných indikátorů.

Kurz v informačním systému UK

Kurzu předchází předmět Hodnocení udržitelného rozvoje I .