Environment Centre cz bw204
 

Vědecké články

Vědecké články jsou velmi důležitým výstupem našeho Centra.

Přehled vědeckých článků, ve kterých mají spoluautorství výzkumnice a výzkumníci našeho Centra najdete zde.

Konference a semináře

Naše Centrum bylo pořadatelem a spolupořadatelem řady konferencí a seminářů.

Přehled nejdůležitějších konferencí a seminářů, které pořádalo či spolupořádalo naše Centrum najdete zde.

Certifikované metodiky

Centrum pro otázky životního prostředí vytvořilo řadu metodik, které byly certifikovány státní správa.

Přehled certifikovaných metodik našeho Centra najdete zde.

Další webové stránky Centra

V rámci projektů a dalších aktivit spravuje naše Centrum několik dalších webových stránek:

Hodnocení ekosystémů k miléniu(Millennium Ecosystem Assessment - MA) je doposud nejrozsáhlejším zhodnocením změn ekosystému v posledních desetiletích. Bylo realizováno pod záštitou generálního tajemníka Organizace spojených národů Kofiho Annana v letech 2001 – 2005. Hlavním cílem rozsáhlého projektu bylo zhodnocení důsledků změn ekosystémů pro lidský blahobyt na základě vědecky podložených informací. Hodnocení MA je rovněž reakcí na žádosti vlád o informace související s naplňováním čtyř významných mezinárodních úmluv – Úmluvy o biologické rozmanitosti, Úmluvy o boji proti dezertifikaci, Ramsarské úmluvy o mokřadech a Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Výsledky MA jsou však určeny i pro další uživatele včetně vlád jednotlivých států, podnikatelské sféry a průmyslu, nevládních organizací a domorodých obyvatel.

Zjištění MA jsou postupně publikovány v několika tématických zprávách. Těm předcházela publikace Ekosystémy a kvalita lidského života: rámec pro hodnocení, jejíž souhrn je rovněž dostupný v češtině. Tato publikace, která vyšla v roce 2003, nepředkládá žádné konkrétní výsledky, ale popisuje a teoreticky rozvíjí koncepční rámec používaný v projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu. Zavádí definice ekosystémových služeb, vymezuje parametry kvality lidského života a představuje přístupy ke komplexní analýze ekosystémů.

Ecosystems and Human Wellbeing - Framework for Assessment  

Hlavní zjištění MA jsou shrnuta v souhrnné zprávě s názvem Ekosystémy a lidský blahobyt (Ecosystems and Human Well-being - Overall Synthesis ). Tato zpráva představuje hlavní výsledky projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu. Jedná se o přehlednou syntézu a integraci závěrů čtyř pracovních skupin MA (viz níže). Český překlad této publikace byl vydán Centrem pro otázky životního prostředí v roce 2005.  

 

Ecosystems and Human Wellbeing - Synthesis  

Souhrnné tématické zprávy

Projekt rovněž vychází vstříc různým skupinám uživatelů a proto byly výsledky projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu publikovány v několika tématických zprávách.

Pro potřeby hlavních mezinárodních úmluv řešících otázky změn biodiverzity a ekosystémů byly publikovány celkem tři zprávy:

Syntéza k biodiverzitě (Biodiversity synthesis) shrnuje hlavní zjištění o vztahu biodiverzity a kvality lidského života na globální i subglobálních úrovních. Biodiverzita nepřispívá pouze k materiálnímu blahobytu a lidskému živobytí, ale rovněž je přispívá k bezpečnosti, rezilienci a dalším aspektům kvality lidského života jako jsou zdraví, svoboda volby a dobré společenské vztahy. Bohužel lidská činnost velmi významně urychlila zánik druhů a biosféra je také stále stejnorodější co do složení druhů. Syntéza k biodiverzitě vznikla hlavně pro potřeby Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Ecosystems and Human Wellbeing - Biodiversity Synthesis

Syntéza k dezertifikaci(Desertification Synthesis) shrnuje důsledky rozšiřování pouští pro lidský blahobyt. Degradace půdy je v oblastech s nedostatkem srážek závažným problémem. Biologická produktivita i příjmy místních obyvatel jsou často sníženy nadměrným využíváním zranitelných půd. Publikace by měla podpořit naplňování Úmluvy o boji proti dezertifikaci.

Ecosystems and Human Wellbeing - Desertification Synthesis


Syntéza k mokřadním a vodním ekosystémům (Wetlands and Water Synthesis) představuje zjištění týkající se změn a přínosů mokřadních ekosystémů a dostupnosti vody. Mokřady jsou ohroženým, zato však důležitým typem ekosystému, který poskytuje širokou škálu služeb, jako jsou ryby a vlákna, samočištění vody či ochranu před povodněmi. Zajišťování dostatku vody by mělo brát tyto služby v potaz. Publikace vznikla na objednávku Ramsarské úmluvy o mokřadech. 

Ecosystems and Human Wellbeing - Wetlands and WaterSynthesis

Další dvě zprávy jsou zaměřeny na specifické uživatele výstupů MA – podnikatelský sektor a průmysl a zdravotnický sektor.

Příležitosti a výzvy pro podnikání a průmysl (Opportunities for Business and Industry Synthesis) je název syntézy určené pro sektory s často velkým dopadem na ekosystémové služby. Zároveň však změny ekosystémových služeb ovlivňují a budou významně ovlivňovat konkurenceschopnost a zisky firem. Objevují se také nové výzvy, jako jsou emisní povolenky či poptávka veřejnosti po environmentálně odpovědném chování podniků.

Ecosystems and Human Wellbeing - Business and Industry Synthesis

Syntéza k lidskému zdraví (Health Synthesis) předkládá zjištění o vazbách změn ekosystémových služeb a lidského zdraví jako nedílné součásti kvality života. Dopady změn ekosystémů na lidské zdraví nespočívají pouze v přímém ovlivnění v podobě šíření toxických či zdraví škodlivých látek nebo infekčních onemocnění, ale rovněž v nepřímých dopadech ovlivňujících základní podmínky lidské existence a projevující se například v podvýživě či nekvalitní vodě. Zprávu vydala Světová zdravotnická organizace.  

Ecosystems and Human Wellbeing - Health Synthesis

Hodnotící zprávy

Speciální hodnotící zprávy byly vypracovány čtyřmi pracovními skupinami MA. Zprávy prezentují zjištění čtyř pracovník skupin – Stav a trendy, Scénáře, Řešení a Hodnocení ve více měřítkách.

Publikace Současný stav a trendy (Current State and Trends) představuje schopnost ekosystémů poskytovat 24 základních služeb a jejich proměny v posledních 50 letech. Zabývá se produkcí potravin, dostupností pitné vody, regulací klimatu a přírodních katastrof a rovněž kulturními službami. Značná část publikace se věnuje rovněž změnám klíčových ekosystémů, jako jsou lesní, mořské, pobřežní a vnitrozemské vodní, horské a ostrovní či zemědělské.

Ecosystems and Human Wellbeing - Current state and trends

Publikace Scénáře (Scenarios) se zabývá možným dalším vývojem ekosystémových služeb v tomto století. Ve čtyřech scénářích (Globální souhra, Pozice síly, Přizpůsobivá mozaika, TechnoZahrada) zkoumá přístupy k péči o ekosystémové služby a jejich možný stav. Scénáře by měli být nápomocny politikům a dalším veřejným činitelům při rozhodování o správě ekosystémů.

Ecosystems and Human Wellbeing - Scenarios

Publikace Řešení (Policy Responses)je zaměřena na nalézání možných způsobů udržitelné správy ekosystémů a jejich služeb. Pracovní skupina vymezila 75 možných nástrojů efektivní péče o ekosystémy. Mezi ně patří účinnější instituce a správa věcí veřejných, ekonomické pobídky či technologická a znalostní řešení.

Ecosystems and Human Wellbeing - Policy responses

Skupina subglobálního hodnocení zpracovala  východiska hodnocení ve více měřítkách (Multiscale Assessments). Rozvíjela inovativní přístup MA – kromě globálního hodnocení byla provedena rovněž regionální a lokální hodnocení. Celkem 33 regionálních hodnocení zohledňuje nejen globální trendy, ale rovněž místní znalosti a kulturní hodnoty.

Ecosystems and Human Wellbeing - Multiscale assessments

Envigogika

 

 

Envigogika

 

 

 Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI.

Časopis Envigoigika spravuje Oddělení environmentálního vzdělávání, odpovědnou redaktorkou je RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., technickým redaktorem ing. Jiří Dlouhý.

Stránky Envigogiky

Publikace vydané Centrem

Naše Centrum vydalo celou řadu publikací a knih.

Přehled publikací vydaných Centrem.