Platforma udržitelného rozvoje

Máte zájem o zapojení do práce PUR?

Co je to Platforma udržitelného rozvoje

Platforma udržitelného rozvoje vznikla jako společná aktivita nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších zájemců, kteří se snaží o směřování České republiky k udržitelnému rozvoji. Udržitelný rozvoj má mnoho definic, často vycházejících z původní zprávy „Naše společná budoucnost“ komise OSN, vedené G.H. Brundtlandovou z r. 1987, kterou tehdy přijalo Valné shromáždění OSN a v České republice udržitelný rozvoj definoval zákon č. 17/1992 Sb. jako takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Platforma udržitelného rozvoje začala působit v roce 2011, v tehdejších podmínkách však vyvíjela jen informační činnost. S obnovením činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích výborů a pracovních skupin v r. 2014, kdy do jejích struktur bylo pozváno i několik zástupců nevládní sféry, vyvstala potřeba dialogu o možnostech, jak mohou nevládní neziskové organizace (NNO) spolupracovat na práci orgánů Rady, včetně vytvoření vize a strategie udržitelného rozvoje České republiky. Vzhledem k tomu, že zástupci nevládních organizací jsou zastoupeni ve strukturách RVUR jen menšinově, ukázala se nutnost jejich spolupráce a slaďování stanovisek k Radou a výbory projednávaným dokumentům. Neméně důležité je rozšiřování informací z RVUR do nevládního sektoru a naopak sbírání podnětů NNO působících ve všech pilířích udržitelného rozvoje, tj. sociálním, hospodářském i environmentálním pro práci struktur RVUR. Protože na straně členů RVUR ze státních organizací je obrovská informační základna jednotlivých ministerstev a dalších institucí, k vyvážení tohoto nepoměru je snahou Platformy vytvořit informační síť nevládních organizací k šíření informací a know how ze světa, Evropy i z jednotlivých nevládních organizací k ostatním. Jako jeden z předpokladů směřování k udržitelnému rozvoji je rozvíjení participace odborné i laické veřejnosti na rozhodovacích procesech, včetně strategického plánování. I prosazování tohoto zásadního přístupu je cílem Platformy.

Platforma udržitelného rozvoje bude propojovat zástupce nevládních organizací, působících v jednotlivých výborech RVUR s dalšími nevládními organizacemi za pomoci následujících pracovních uskupení:

  • pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje,
  • pro socioekonomický rozvoj,
  • pro udržitelné municipality,
  • pro udržitelnou energetiku,
  • pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji,
  • pro udržitelnou dopravu,
  • pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji,
  • pro krajinu, vodu a biodiverzitu,
  • pro přípravu metodiky participativní přípravy strategií.
  • Celkovou koordinaci ve směru k a z RVUR bude provádět vznikající koordinační uskupení složené ze zástupců nevládních organizací v RVUR a z koordinátorů jednotlivých pracovních uskupení.

STUŽ | RVUR 

Stránky zabezpečuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)     CC-BY-SA